۱۳۹۷-۰۹-۱۵ - ۱۸:۴۲:۰۷
 nistivahasti

سوزن مغناطیسی همیشه بطرف شمال را نشان می دهد و بدینسان است که کشتی دریایی جهت خود را گم

سوزن مغناطیسی همیشه بطرف شمال را نشان می‌دهد , و بدینسان است که کشتی دریایی جهت خود را گم نمی‌کند . مادامیکه قلب انسان بسمت خداوند جهت گرفته باشد , او نمی‌تواند در اقیانوس دنیاپرستی گم شود .
🙏❤️💐
 کلید واژه ها:

قلب انسان