۱۳۹۷-۰۸-۲۸ - ۱۱:۴۸:۲۴
 mmehre_maadari

وقتی فرزند شما دوچرخه راتعمیر می کند و دستها و لباسهایش کثیف می شود شمافقط چرک دست ولباس

وقتی فرزند شما دوچرخه راتعمیر می کند و دستها و لباسهایش کثیف می شود

شمافقط چرک دست ولباس را می بینید اماخلاقیتی را که در تعمیردوچرخه به کاربرده وتجربه ای که کسب کرده است رانمی بینید

@mmehre_maadari🤱
 کلید واژه ها: